GEO-KART
GEO-KART
© Copyright 2013 GEO-KART
MAPY DO CELÓW PRAWNYCH
Czynnościom prawnym dotyczącym sprzedaży, użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu, uwłaszczenia, wywłaszczenia, zasiedzenia, ustanowienia drogi koniecznej itp. towarzyszy potrzeba sporządzania różnego rodzaju dokumentacji do celów prawnych. Mapa do celów prawnych przedstawia istniejące i projektowane granice nieruchomości i wybrane dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków, zawierająca odpowiednie klauzule urzędowe, pieczęcie i podpisy.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
Geodezyjny podział nieruchomości obejmuje szereg zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami.
Celem podziału działki gruntu jest wyodrębnienie minimum dwóch nowych działek, bez zmiany ich
dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
Postępowanie podziałowe może być prowadzone na wniosek lub z urzędu. Wniosek składa się do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta. Pozytywne rozpatrzenie wniosku następuje w momencie, gdy podział jest zgodny
z uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
W przypadku nieruchomości rolnych i leśnych nie są wymagane decyzje administracyjne, podziału dokonuje się
tylko na podstawie odpowiedniej dokumentacji podziałowej sporządzonej przez uprawnionego geodetę. Warto
również zaznaczyć, że zgodnie z prawem tego typu nieruchomości możemy podzielić na działki o minimalnej
powierzchni 3000 m2, z wyjątkiem działek przeznaczonych na powiększenie działki sąsiedniej lub regulacji granic
między sąsiednimi nieruchomościami.
Podział daje nam w przyszłości możliwość gospodarowania nieruchomością np. poprzez zbycie jej części lub
darowiznę. W wyniku podziału możemy również uzyskać najbardziej optymalną konfigurację działek, która będzie
potrzebna do właściwego rozplanowania nowej inwestycji.
.
ROZGRANICZENIA
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu (a nie przyjęcie) ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenia tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Rozgraniczenie nieruchomości może być dokonane w trybie administracyjnym lub sądowym. W trybie administracyjnym rozgraniczenia dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Rozgraniczenie nieruchomości następuje na wniosek strony lub z urzędu.
Badanie stanu prawnego nieruchomości polega na:
- ustaleniu czy nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą, zbiór dokumentów lub dawną księgę hipoteczną,
- uzyskaniu aktualnego wypisu z księgi wieczystej lub sporządzenia protokołu badania księgi wieczystej,
- w przypadku braku w/w dokumentów na ustaleniu, czy istnieją inne dokumenty określające prawo własności np: akty nadania, akty własności ziemi, akty notarialne kupna-sprzedaży, prawomocne postanowienia sądowe, decyzje administracyjne itp.

USTALENIA STANU PRAWNEGO